Adatvédelmi nyilatkozat ügyfelek részére

Adatvédelmi nyilatkozat Ügyfelek részére

A Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft. (székhely: H-1097 Budapest, Táblás utca 34/A.) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja Önt, hogy a 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi törvény”) és az (EU) 679/2016 rendelet („GDPR”) alapján a személyes adatai kezelése az alábbi módon és az alábbi célokból történik:

1. Az adatkezelés tárgya

Az Adatkezelő az Ön által az Adatkezelővel kötött szerződés aláírásakor, az Adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránti megkeresés aláírásakor vagy később megadott személyazonosító – nem érzékeny – adatokat kezel (a továbbiakban „Adatok” vagy „Személyes adatok”) az Ön vonatkozásában (különösen keresztnév, vezetéknév, munkakör, céges cím, céges e-mail-cím, céges telefonszám, továbbá az Ön munkavállalói vonatkozásában (különösen név, munkakör, munkahelyi email, munkahelyi telefonszám, munkáltató stb.).

2. Az adatkezelés célja

A személyes adatait az alábbi célokból:

A.  az Ön előzetes engedélye nélkül kezeljük, szerződéses célokból:

 • a szerződés megkötése, aláírása és kezelése, az Adatkezelő kereskedelmi ajánlatából származó szolgáltatások nyújtása és a műszaki segítségnyújtás kezelése, számlázási szolgáltatások, panaszok és viták esetén, szolgáltatási üzenetek küldése, csalások és/vagy illegális tevékenységek megelőzése;
 • az Öntől érkező kapcsolatfelvételi kérelmek kezelése;
 • az Adatkezelői jogok gyakorlása, mint a bíróság előtti védelemhez való jog;
 • megfelelés a törvények, rendeletek vagy uniós jogszabályok, valamint a hivatalok által megállapított kötelezettségeknek.

B.  kizárólag az Ön előzetes engedélye alapján marketinges célokból kezeljük, pontosabban az alábbi célokból:

 • az Ön tájékoztatása az Adatkezelőtől érkező rendszeres leveleken, telefonhívásokon, e-maileken, hírleveleken, felméréseken vagy megkereséseken és kereskedelmi ajánlatokon keresztül. Ezenkívül, ha már az Ügyfelünk, előfordulhat, hogy az Ön által megadott e-mail-címre kereskedelmi leveleket küldünk Önnek az Adatkezelő azon szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatban, amelyeket Ön már igénybe vett. Minden elküldött e-mailben lehetősége lesz arra, hogy a megadott hivatkozásra kattintva leiratkozzon a további levelekről.

3. Az adatkezelés módja

Az adatainak kezelése papíralapon és elektronikusan történik adatgyűjtési, regisztrációs, szervezési, tárolási, konzultációs, kidolgozási, módosítási, kiválasztási, adatbányászati, összehasonlítási, adathasználati, összekapcsolási, blokkolási, kommunikációs, törlési és megsemmisítési műveleteken keresztül.

4. Adattárolás

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig kezeli, de a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 10 évet és az adatok marketinges célokból való begyűjtését követő 2 évet nem meghaladó ideig.

5. Az Adatokhoz való hozzáférés

Az Adataihoz a fenti célokból az alábbiak férhetnek hozzá:

 • az Adatkezelő munkavállalói és/vagy együttműködő partnerei az adatkezelésért felelős személyként és/vagy belső Adatfeldolgozóként és/vagy rendszer adminisztrátorként;
 • az Adatkezelő nevében kiszervezési tevékenységeket végző és az Adatokat belső Adatfeldolgozóként kezelő harmadik felek vagy egyéb személyek (pl. IT-szolgáltatatók, szolgáltatók, hitelintézmények, szakmai cégek stb.).

6. Adatközlés

Adatai az előzetes engedélye nélkül is közölhetők kérésre az ellenőrző szervekkel, rendőrséggel vagy igazságügyi szervekkel, a költségvetésért felelős minisztériummal, az adóhatósággal, a minisztériumi intézményekkel és az illetékes hivatalokkal, helyi intézményekkel (regionális, megyei vagy önkormányzati szinten), regionális és megyei adójogi bizottságokkal, amelyek független Adatkezelői minőségükben intézményi célokból és/vagy vizsgálatok és ellenőrzések során a jogszabályok szerint kezelik az adatokat. Az Adatait ezenkívül harmadik felekkel is közölhetjük (pl. partnerekkel, vállalkozókkal, megbízottakkal stb.), amelyek független Adatkezelőként fogják kezelni őket a fenti célokhoz elengedhetetlen tevékenységek végzése érdekében.

7. Adattovábbítás

Az Adatait nem terjesztjük és továbbítjuk EU-n kívüli országokba.

8. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás visszautasításának következményei

Az adatszolgáltatás szerződéses célokból kötelező: ezek az Adatok az Adatkezelő szolgáltatásai érdekében szükségesek, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.
Az adatszolgáltatás marketinges célokból önkéntes, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, az nem érinti az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét. Ennek értelmében dönthet úgy, hogy nem adja meg Adatait, ebben az esetben azonban nem kapja meg kereskedelmi célú üzeneteinket.

9. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az adatkezeléssel érintett személyként az alábbiakhoz van joga:

 • megerősítést és érthető tájékoztatást kapni az Önnel kapcsolatos Személyes Adatok meglétéről vagy hiányáról, akkor is, ha még nem regisztrált;
 • tájékoztatást és, ha szükséges, másolatot kapni az alábbiakról: a) a Személyes Adatok forrása és kategóriája; b) az alkalmazott módszer, ha az adatkezelés elektronikus eszközökkel történik; c) az adatkezelés célja és módja; d) az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók azonosítására szolgáló információk; e) azon személyek vagy személyek kategóriái, akik megkaphatják a Személyes adatokat, vagy akik megismerhetik őket, különösen, ha a fogadó fél EU-n kívüli ország vagy nemzetközi szervezet; e) a Személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; f) az automatizált döntéshozatali folyamatok megléte, és ha vannak, a mögöttük rejlő módszer, valamint az érintettre vonatkozó jelentőségük és következményeik; g) a Személyes adatok EU-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítása esetén a megfelelő óvintézkedések megléte;
 • késedelem nélkül megkapni a hiányos Adatok frissítését, helyesbítését, vagy ha érdekli, az integrációját;
 • elérni az alábbi Adatok törlését, anonimizálását vagy blokkolását: a) törvénytelenül kezelt adatok; b) az adatgyűjtés vagy későbbi adatkezelés céljával kapcsolatban már nem szükséges adatok; c) ha visszavonja a hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapul, nincs más jogalap az adatkezelésre; d) ha nem egyezik bele az adatkezelésbe, és nincs olyan jogalap, amely ezt felülírná; e) a jogi kötelezettségekkel összhangban; f) gyermekekre vonatkozó adatok. Az Adatkezelő megtagadhatja az Adatok törlését, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) jogi kötelezettséggel összhangban, közérdekű, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges feladat teljesítéséhez; c) közérdekű okokból; d) közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokból; e) jogi panaszok benyújtásához;
 • korlátozni az adatkezelést, ha: a) a Személyes adatok pontossága megkérdőjelezhető; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a Személyes adatok törlését; c) az Adatok jogi igények érvényesítéséhez történő igénylése esetén; d) annak folyamatban lévő ellenőrzése esetén, hogy az Adatkezelő jogalapjai felülírják-e az érintett jogalapjait;
 • az Önre vonatkozó Személyes adatokat strukturált, széles körben elterjedt, géppel olvasható formában megkapni, és továbbítani őket egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt az adatkezelő, akinek a személyes adatokat megadta, akadályozná, ha az adatkezelés automatizált formában történik;
 • részben vagy teljes mértékben megtagadni az alábbiakat: a) az Önnel kapcsolatos Személyes adatok kezelését jogos indokok alapján, akkor is, ha elengedhetetlen az Adatgyűjtés szempontjából; b) az Önnel kapcsolatos személyes adatoknak az operátor beavatkozása nélküli, automatikus hívórendszeren, e-mailen és/vagy hagyományos marketinges módszereken (telefonon és/vagy papíralapú levélen) keresztüli reklámanyagküldés, közvetlen értékesítés, piackutatás vagy kereskedelmi kommunikáció céljából történő kezeléséhez.
 • panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervnek.

Ha szükséges, a fenti esetekben az Adatkezelő köteles közölni az Ön joggyakorlását minden harmadik féllel, akiknek továbbította a Személyes adatokat, kivéve egyes különleges esetekben (pl., ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel járna).

10. A jogok gyakorlásának módjai

Jogait bármikor gyakorolhatja:

 • ha ajánlott levelet küld az Adatkezelő címére;
 • ha e-mailt küld a gdprinfo.polifoam@trocellen.com címre;
 • ha felhívja az alábbi telefonszámot: +361347-9800.

11. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó és az adatkezelésért felelős személyek

Az Adatkezelő:

 • Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft. (H-1097 Budapest, Táblás utca 34/A.)

A kinevezett Adatvédelmi Tisztviselő:

 • Dr. Simányi Zsolt
 • Cím: 1016 Budapest, Szirtes út 11. fszt. 1.
 • Telefonszám: +36302019730
 • E-mail cím: zsolt.simanyi@snlegal.hu

Az Adatfeldolgozók naprakész listája az Adatkezelő irodájában található (H-1097 Budapest, Táblás utca 34/A.)

Budapest, 2020.04.01.