Adatvédelmi nyilatkozat munkaerő kiválasztási eljárásban résztvevők részére

 

A Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft. (székhely: H-1097 Budapest, Táblás utca 34/A.) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja Önt, hogy az (EU) 679/2016 rendelet („GDPR”) és az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabályok alapján a személyes adatai kezelése az alábbi módon és az alábbi célokból történik:

1. Az adatkezelés tárgya

Az adatkezelő az alábbi, Ön (vagy a munkaerő kiválasztási folyamatért felelős harmadik felek) által megadott személyes adatokat (továbbiakban: „Adatok” vagy „Személyes adatok”) kezeli a toborzás, az állásinterjú, a kiválasztás során:

 • Azonosító és kapcsolattartási adatok (pl. keresztnév, vezetéknév, lakcím, fénykép, telefonszám, e-mail cím, pályázott pozíció, stb.);
 • Az Ön életrajzában, motivációs levelében megjelölt személyes adatok (pl. tanulmányok, beszélt nyelvek, jártasságok, korábbi munkahelyek, magánéletre vonatozó adatok, stb.);

Sikeres kiválasztás esetén, munkaszerződés megkötésének előkészítése körében:

 • különleges személyes adatok: szakszervezeti tagságra utaló és egészségügyi adatok (pl. szakszervezeti tagságok, betegségekkel vagy sérülésekkel, várandóssággal kapcsolatos adatok, orvosi igazolások, bizonyos munkákra való alkalmasság igazolása).

2. Az adatkezelés célja

A személyes adatait az alábbi célokból az előzetes engedélye nélkül kezeljük:

  a)  a munkaerő kiválasztási eljárás bonyolítása (különösen: pályáztatás lefolytatása);
  b)  pályázat tárgyát képező munkakörhöz szükséges alkalmasság felmérése.

Sikeres kiválasztás esetén, munkaszerződés megkötésének előkészítése körében:

  c)  a munkavégzéshez, illetve egyes feladatokhoz szükséges egészségi állapot megállapítása (pl. foglalkozás
       egészségügyi vizsgálat elvégzése);
  d)  jogszabály, munkaviszonyra vonatkozó szabály által biztosított jog gyakorlása (pl. munkaügyi vagy egyéb peres és
       hatósági eljárásokban történő jogérvényesítés).

3. Az adatkezelés módja

Az adatainak kezelése papíralapon és elektronikusan történik adatgyűjtési, regisztrációs, szervezési, tárolási, konzultációs, kidolgozási, módosítási, kiválasztási, adatbányászati, összehasonlítási, adathasználati, összekapcsolási, blokkolási, kommunikációs, törlési és megsemmisítési műveleteken keresztül.

4. Adatkezelés jogalapja és időtartama

A 2. pont a) alpontjában megjelölt adatkezelési cél tekintetében:

 • az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (munkaszerződés megkötése érdekében),
 • az adatkezelés időtartama: a munkaerő kiválasztás eredményeként kiválasztásra került pályázóval történt szerződéskötést követő hat hónapig.

A 2. pont b) alpontjában megjelölt adatkezelési cél tekintetében:

 • az adatkezelés jogalapja: jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés (munkakörre alkalmasság felmérése), jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés (jogszabály által a munkáltató részére előírt kötelezettségek teljesítése),
 • az adatkezelés időtartama: az alkalmassági vizsgálattól vagy – munkaszerződés megkötése esetén – a munkaviszony megszűnésétől számított öt évig.

A 2. pont c) alpontjában megjelölt adatkezelési cél tekintetében:

 • az adatkezelés jogalapja: jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés (jogérvényesítés munkaügyi jogvitában vagy polgári jogi jogvitában),
 • az adatkezelés időtartama: a jog gyakorlására irányuló eljárás jogorvoslati lehetőségeinek kimerüléséig.

5. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás visszautasításának következményei

Az adatszolgáltatás kötelező. Amennyiben úgy dönt, nem adja meg adatait, nem tudja elkezdeni vagy folytatni a munkaerő kiválasztási eljárásban való részvételét vagy a munkaviszonyát.

6. Az Adatokhoz való hozzáférés

Az Adataihoz a fenti célokból az alábbiak férhetnek hozzá:

 • az Adatkezelő munkavállalói és/vagy együttműködő partnerei (pl. a HR-es személyzet[1]), az adatkezelésért felelős személyként és/vagy belső Adatfeldolgozóként és/vagy rendszeradminisztrátorként;
 • foglalkozás egészségügyi orvos[2];
 • az Adatkezelő egyes európai kapcsolt vállalkozásainak[3] illetékes munkavállalója vagy vezetője, csoport szintű feladatkört érintő munkakörre történő pályáztatás esetén.

7. Adatközlés

Adatai az előzetes engedélye nélkül is közölhetők kérésre az ellenőrző szervekkel, rendőrséggel vagy igazságügyi szervekkel, a költségvetésért felelős minisztériummal, az adóhatósággal, a minisztériumi intézményekkel és az illetékes hivatalokkal, helyi intézményekkel (regionális, megyei vagy önkormányzati szinten), a regionális és helyi adójogi bizottságokkal, amelyek független Adatkezelői minőségükben hivatalos célokból és/vagy vizsgálatok és ellenőrzések során a jogszabályok szerint kezelik az adatokat.

8. Adattovábbítás

Az Adatait nem terjesztjük vagy továbbítjuk EU-n kívüli országokba.

9. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az adatkezeléssel érintett személyként az alábbiakhoz van joga:

 • megerősítést és érthető tájékoztatást kapni az Önnel kapcsolatos Személyes Adatok meglétéről vagy hiányáról;
 • tájékoztatást és, ha szükséges, másolatot kapni az alábbiakról: a) a Személyes Adatok forrása és kategóriája; b) az alkalmazott módszer, ha az adatkezelés elektronikus eszközökkel történik; c) az adatkezelés célja és módja; d) az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók azonosítására szolgáló információk; e) azon személyek vagy személyek kategóriái, akik megkaphatják a Személyes adatokat, vagy akik megismerhetik őket, különösen, ha a fogadó fél EU-n kívüli ország vagy nemzetközi szervezet; e) a Személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; f) az automatizált döntéshozatali folyamatok megléte, és ha vannak, a mögöttük rejlő módszer, valamint az érintettre vonatkozó jelentőségük és következményeik; g) a Személyes adatok EU-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítása esetén a megfelelő óvintézkedések megléte;
 • késedelem nélkül megkapni a hiányos Adatok frissítését, helyesbítését, vagy ha érdekli, az integrációját;
 • elérni az alábbi Adatok törlését, anonimizálását vagy blokkolását: a) törvénytelenül kezelt adatok; b) az adatgyűjtés vagy későbbi adatkezelés céljával kapcsolatban már nem szükséges adatok; c) ha visszavonja a hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapul, nincs más jogalap az adatkezelésre; d) ha nem egyezik bele az adatkezelésbe, és nincs olyan jogalap, amely ezt felülírná; e) a jogi kötelezettségekkel összhangban; f) gyermekekre vonatkozó adatok. Az Adatkezelő megtagadhatja az Adatok törlését, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) jogi kötelezettséggel összhangban, közérdekű, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges feladat teljesítéséhez; c) közérdekű okokból; d) közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokból; e) jogi panaszok benyújtásához;
 • korlátozni az adatkezelést, ha: a) a Személyes adatok pontossága megkérdőjelezhető; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a Személyes adatok törlését; c) az Adatok jogi panaszok benyújtásához történő igénylése esetén; d) annak folyamatban lévő ellenőrzése esetén, hogy az Adatkezelő jogalapjai felülírják-e az érintett jogalapjait;
 • az Önre vonatkozó Személyes adatokat strukturált, széles körben elterjedt, géppel olvasható formában megkapni, és továbbítani őket egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt az az adatkezelő, akinek a személyes adatokat megadta, akadályozná, ha az adatkezelés automatizált formában történik;
 • részben vagy teljes mértékben megtagadni az alábbiakat: a) az Önnel kapcsolatos Személyes adatok kezelését jogos indokok alapján, akkor is, ha elengedhetetlen az Adatgyűjtés szempontjából; b) az Önnel kapcsolatos személyes adatoknak az operátor beavatkozása nélküli, automatikus hívórendszeren, e-mailen és/vagy hagyományos marketinges módszereken (telefonon és/vagy papíralapú levélen) keresztüli reklámanyagküldés, közvetlen értékesítés, piackutatás vagy kereskedelmi kommunikáció céljából történő kezeléséhez.
 • panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervnek.

Ha szükséges, a fenti esetekben az Adatkezelő köteles közölni az Ön joggyakorlását minden harmadik féllel, akiknek továbbította a Személyes adatokat, kivéve egyes különleges esetekben (pl., ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel járna).

10. A jogok gyakorlásának módjai

Jogait bármikor gyakorolhatja:

 • ha ajánlott levelet küld az Adatkezelő címére;
 • ha e-mailt küld a gdprinfo.polifoam@trocellen.com címre;
 • ha felhívja az alábbi telefonszámot: +3613479800.

11. Adatkezelő, Adatfeldolgozó és az adatkezelésért felelős személyek

Az Adatkezelő:

 • Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft. (H-1097 Budapest, Táblás utca 34/A.)

A kinevezett Adatvédelmi Tisztviselő:

 • Dr. Simányi Zsolt
 • Cím: 1016 Budapest, Szirtes út 11. fszt. 1.
 • Telefonszám: +36302019730
 • E-mail cím: zsolt.simanyi@snlegal.hu

Az Adatfeldolgozók naprakész listája az Adatkezelő irodájában található (H-1097 Budapest, Táblás utca 34/A.).

Budapest, 2021. 06. 01.

[1] A kiszervezett HR személyzet megjelölése: az Ön pályázata tekintetében az adatközléssel érintett és/vagy adatfeldolgozással megbízott személyeket külön kérésére közöljük.

[2] Üzemorvos jelenleg: Mediszolg ’96 Háziorvosi és Foglalkozásegészségügyi Kft. (1091 Budapest, Üllői út 101. V./7.)

[3] Érintett kapcsolat vállalkozások: Trocellen GmbH, Trocellen Italia S.p.A., Trocellen Ibérica S. A.