Adatvédelmi nyilatkozat látogatók részére

 

Adatvédelmi nyilatkozat látogatók részére

A Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft. (székhely: H-1097 Budapest, Táblás utca 34/A.) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja Önt, hogy a 112/2011. sz. törvény („Adatvédelmi törvény”) és az (EU) 679/2016 rendelet („GDPR”) alapján a személyes adatai kezelése az alábbi módon és az alábbi célokból történik:

1. Az adatkezelés tárgya

Az Adatkezelő az Ön által az Adatkezelő területére történő belépéskor megadott személyazonosító – nem érzékeny – adatokat kezel (a továbbiakban „Adatok” vagy „Személyes adatok”, különösen: név, aláírás, munkáltató, rendszám, meglátogatott helyiségek, látogatás ideje, látogatás célja, képmása, stb.).

2. Az adatkezelés célja

A személyes adatait az alábbi célokból és az Adatkezelő jogos érdeke alapján az Ön előzetes engedélye nélkül kezeljük:

 • belépés az Adatkezelő területére;
 • a biztonság biztosítása az Adatkezelő területén;
 • az Adatkezelő területének és vállalati vagyonának védelme;
 • az Adatkezelői jogok gyakorlása a bíróságon és a pereskedések kezelése;
 • a jogtalan cselekedetek megelőzése és üldözése;
 • megfelelés a törvények, rendeletek vagy uniós jogszabályok, valamint a hivatalok által megállapított kötelezettségeknek.

3. Az adatkezelés módja

Az Ön Adatainak kezelése papíralapon és elektronikusan történik adatgyűjtési, regisztrációs, szervezési, tárolási, konzultációs, kidolgozási, módosítási, kiválasztási, adatbányászati, összehasonlítási, adathasználati, összekapcsolási, blokkolási, kommunikációs, törlési és megsemmisítési műveleteken keresztül.

4. Adattárolás

Az Adatkezelő az Ön Személyes adatait a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig kezeli, de a területre való belépést követő 1 évet nem meghaladó ideig. Az Adattárolás helye az Adatkezelő székhelye.

5. Az Adatokhoz való hozzáférés

 Az Adataihoz a fenti célokból az alábbi személyek férhetnek hozzá:

 • az Adatkezelő munkavállalói és/vagy együttműködő partnerei az adatkezelésért felelős személyként és/vagy belső Adatfeldolgozóként és/vagy rendszeradminisztrátorként;
 • az Adatkezelő nevében kiszervezett tevékenységeket végző és az Adatokat külső Adatfeldolgozóként kezelő harmadik felek vagy egyéb személyek (pl. felügyeleti szolgáltatók, szakmai cégek stb.).

6. Adatközlés

Az Ön Adatai az előzetes engedélye nélkül is közölhetők kérésre az ellenőrző szervekkel, rendőrséggel vagy igazságügyi szervekkel, amelyek független Adatkezelői minőségükben intézményi célokból és/vagy vizsgálatok és ellenőrzések során a jogszabályok szerint kezelik az adatokat.

7. Adattovábbítás

Az Adatait nem terjesztjük és továbbítjuk EU-n kívüli országokba.

8. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás visszautasításának következményei

Az adatszolgáltatás önkéntes. Ennek értelmében dönthet úgy, hogy nem adja meg Adatait, ebben az esetben azonban nem léphet be az Adatkezelő területére.

9. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az adatkezeléssel érintett személyként az alábbiakhoz van joga:

 • megerősítést és érthető tájékoztatást kapni az Önnel kapcsolatos Személyes Adatok meglétéről vagy hiányáról;
 • tájékoztatást és, ha szükséges, másolatot kapni az alábbiakról: a) a Személyes Adatok forrása és kategóriája; b) az alkalmazott módszer, ha az adatkezelés elektronikus eszközökkel történik; c) az adatkezelés célja és módja; d) az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók azonosítására szolgáló információk; e) azon személyek vagy személyek kategóriái, akik megkaphatják a Személyes adatokat, vagy akik megismerhetik őket, különösen, ha a fogadó fél EU-n kívüli ország vagy nemzetközi szervezet; e) a Személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; f) az automatizált döntéshozatali folyamatok megléte, és ha vannak, a mögöttük rejlő módszer, valamint az érintettre vonatkozó jelentőségük és következményeik; g) a Személyes adatok EU-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítása esetén a megfelelő óvintézkedések megléte;
 • késedelem nélkül megkapni a hiányos Adatok frissítését, helyesbítését, vagy ha érdekli, az integrációját;
 • elérni az alábbi Adatok törlését, anonimizálását vagy blokkolását: a) törvénytelenül kezelt adatok; b) az adatgyűjtés vagy későbbi adatkezelés céljával kapcsolatban már nem szükséges adatok; c) ha visszavonja a hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapul, és nincs más jogalap az adatkezelésre; d) ha tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs olyan jogalap, amely ezt felülírná; e) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségekkel összhangban; f) gyermekekre vonatkozó adatok. Az Adatkezelő megtagadhatja az Adatok törlését, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) jogi kötelezettséggel összhangban, közérdekű, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges feladat teljesítéséhez; c) a népegészségügy területét érintő közérdekű okokból; d) közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokból; e) jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez;
 • korlátozni az adatkezelést, ha: a) a Személyes adatok pontossága megkérdőjelezhető; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a Személyes adatok törlését; c) az Adatok jogi panaszok benyújtásához történő igénylése esetén; d) amennyiben tiltakozott az adatkezelés ellen, annak folyamatban lévő ellenőrzése esetén, hogy az Adatkezelő jogalapjai felülírják-e az érintett jogalapjait;
 • az Önre vonatkozó Személyes adatokat strukturált, széles körben elterjedt, géppel olvasható formában megkapni, és továbbítani őket egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt az adatkezelő, akinek a személyes adatokat megadta, akadályozná, ha az adatkezelés automatizált formában történik;
 • részben vagy teljes mértékben tiltakozni: a) az Önnel kapcsolatos Személyes adatok jogos érdeken, illetve közérdekű vagy közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen, akkor is, ha az elengedhetetlen az Adatgyűjtés szempontjából; b) az Önnel kapcsolatos személyes adatoknak az operátor beavatkozása nélküli, automatikus hívórendszeren, e-mailen és/vagy hagyományos marketinges módszereken (telefonon és/vagy papíralapú levélen) keresztüli reklámanyagküldés, közvetlen értékesítés, piackutatás vagy kereskedelmi kommunikáció céljából történő kezelése ellen.
 • panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervnek.

Ha szükséges, a fenti esetekben az Adatkezelő köteles közölni az Ön joggyakorlását minden harmadik féllel, akiknek továbbította a Személyes adatokat, kivéve egyes különleges esetekben (pl., ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel járna).

10. A jogok gyakorlásának módjai

Jogait bármikor gyakorolhatja:

 • ha ajánlott levelet küld az Adatkezelő címére;
 • ha e-mailt küld a gdprinfo.polifoam@trocellen.com címre;
 • ha felhívja az alábbi telefonszámot: +3613479800.

11. Adatkezelő, Adatfeldolgozó és az adatkezelésért felelős személyek

Az Adatkezelő:

 • Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft. (H-1097 Budapest, Táblás utca 34/A.)

A kinevezett Adatvédelmi Tisztviselő:

 • Dr. Simányi Zsolt
 • Cím: 1016 Budapest, Szirtes út 11. fszt. 1.
 • Telefonszám: +36302019730
 • E-mail cím: zsolt.simanyi@snlegal.hu

Az Adatfeldolgozók és közös Adatkezelők naprakész listája megtekinthető az adatkezelő H-1097 Budapest, Táblás utca 34/A. szám alatti székhelyén.

Budapest, 2022.04.05.